Gecertificeerd sloop- en asbestdeskundige

Thibaut Consultancy heeft een jarenlange expertise opgebouwd in de opmaak van studies aangaande sloop-, renovatie- en herontwikkelingsdossiers.

Asbestinventaris

FAQ

Wanneer is de asbestinventaris verplicht?

De wettelijke inventaris in het kader van de arbeidsbescherming die zich beperkt tot de bereikbare asbesttoepassingen moet bij alle ondernemingen en instellingen beschikbaar zijn. Dit noemt men ook de niet-destructieve asbestinventaris of de asbestinventaris type A. De regelgeving betreffende asbest is opgenomen in de Richtlijn 83/477/EEG en het KB 16.03.2006 Asbest. Dit is dus een Federale wetgeving en geldt dus voor zowel in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Stelt uw bedrijf personeel tewerk dan moet u een niet-destructieve asbestinventaris kunnen voorleggen met een beheersprogramma ter bescherming van uw personeel.

Als syndicus dient u een niet-destructieve asbestinventaris van de gemeenschappelijke delen te voorzien voor het geval er één of meerdere werknemers in de mede-eigendom aanwezig zijn of eventuele onderhoudswerken worden uitgevoerd.

Een asbestattest is een Vlaams initiatief in het kader van het ‘asbestveilig’ maken van Vlaanderen tegen 2040. In 2022 zal het asbestattest verplicht worden bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001.

Sinds 1996 werd de verplichting ingevoerd om een asbestinventaris voor sloop- of renovatiewerken uit te voeren. Dit type van inventaris, ook wel destructieve asbestinventaris of asbestinventaris type B genoemd, beperkt zich niet tot de bereikbare asbesttoepassingen maar probeert door destructief onderzoek zoveel mogelijk alle asbesttoepassingen te inventariseren. Op deze manier kunnen de asbesthoudende materialen vóór aanvang van de werken verwijderd worden zodat deze niet met de overige afvalstromen gemengd worden.

Wat is een sloopopvolgingsplan?

Het sloopopvolgingsplan is een sloopinventaris waarbij aanbevelingen voor de selectieve sloop werden toegevoegd. Deze moet worden opgemaakt conform de procedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag door een neutrale partij die onafhankelijk is van de aannemer. De deskundige wordt geattesteerd als Tracimat-deskundige. Thibaut Consultancy bv heeft dit attest reeds in het bezit.

De sloopinventaris afvalstoffen omvat de identificatie van de opdrachtgever, een beschrijving van de werf aan de hand van de kadastrale gegevens en een oplijsting van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens de sloop- of de ontmantelingwerken.

Deze gegevens worden ingevuld in het sjabloon sloopopvolgingsplan infrastructuur van Tracimat. We maken een gedetailleerde inventarisatietabel op basis van een grondige site-inspectie waarbij zowel aandacht wordt besteed aan zowel de gevaarlijke als de niet gevaarlijke afvalstoffen.

Indien je de sloopopvolging wenst te volgen, dan dienen aan volgende zaken voldaan worden :

  • Het sloopopvolgingsplan wordt door een Tracimat-deskundige opgemaakt volgens het sjabloon van Tracimat.
  • Het sloopopvolgingsplan dient op het digitaal portaal van Tracimat opgeladen te worden ter conformverklaring
  • De verdere procedure kan aangevat worden voor het bekomen van een verwerkingstoelating. Meer info op tracimat.be

Wat is BREEAM?

BREEAM-certifisering houdt in dat het gebouw of project getoetst wordt aan verschillende duurzaamheidseisen. Door middel van een certificering stijgt de waardering van het project door huurders, medewerkers en relaties.

Een milieudoelstelling dient vooraf te worden bepaald, nog voor de uitwerking van het concept. Daarom kiest men een BREEAM-certificatie, waarmee bijna 80 criteria worden afgewogen, opgedeeld in de hoofdstukken project- & werfbeheer, comfort & gezondheid, energie, transport, water, materiaalgebruik, vervuiling, afvalbeheer, grondgebruik en ecologie.

Wanneer is een sloopopvolgingsplan verplicht?

Een sloopopvolgingsplan is verplicht voor alle niet-residentiële gebouwen wanneer het volume, betrokken in de omgevingsvergunning, groter is dan 1000 m³. Bij in hoofdzaak residentiële gebouwen geldt dit enkel voor een totaal betrokken volume groter dan 5000 m³.

Een sloopopvolgingsplan is ook verplicht voor de afbraak of sloop gekoppeld aan de aanleg of het onderhoud van infrastructuur op wegen als het volume van de werken groter is dan 250 m³.

Wanneer is de opvolging van de sloopwerken verplicht?

Wanneer er gekozen wordt om de vrijwillige traceerbaarheidsprocedure van Tracimat te volgen dan dient er bij de toepassing van de procedure gebouwen steeds een controlebezoek te gebeuren in het geval er gevaarlijke afvalstoffen aanwezig zijn.

Bij het goedkeuren van het nieuwe VLAREMA zal het volgen van de traceerbaarheidsprocedure niet meer vrijwillig zijn maar zal deze verplicht moeten opgevolgd worden.

Is selectief slopen verplicht?

Het gescheiden inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende materialen is altijd wettelijk verplicht.