Asbestinventaris voor sloop- of renovatiewerken

Indien u sloop- of renovatiewerken plant, dient u voorafgaandelijk aan de werken een destructieve asbestinventaris te laten opmaken. Zodoende kunnen de juiste voorzorgsmaatregelen getroffen worden en de geschikte beschermingsmiddelen voorzien worden om de werknemers te beschermen tijdens de werken.

Thibaut Consultancy heeft jarenlange ervaring voor de opmaak van uw asbestinventaris.

De opmaak van een asbestinventaris is van cruciaal belang want asbest werd jarenlang veelvuldig gebruikt in allerhande toepassingen. De asbestinventaris zorgt ervoor dat de betrokken personen op de hoogte zijn van de aanwezige asbesttoepassingen zodat de nodige voorzorgsmaatregelen kunnen getroffen worden om zichzelf en de omgeving te beschermen. Reeds tientallen jaren zijn de risico’s die het inademen van asbestvezels met zich meebrengt bekend. Hoe meer asbestvezels ingeademd worden, hoe groter het risico op buik- en borstvlieskanker, asbestose en strottenhoofd- en eierstokkanker. Vanaf eind jaren ’70 werden beschermingsmaatregelen getroffen. Eerst werden de gevaarlijkste toepassingen verboden en werden preventiemaatregelen opgelegd. Deze maatregelen werden steeds strenger, om uit te monden in een vrijwel volledig verbod in 1998 en uiteindelijk in een totaal verbod in 2005 voor zowel België als de hele Europese Unie. Het opstellen van een asbestinventaris vormt dan ook een cruciaal onderdeel van de bescherming van de werknemers. De blootstelling aan asbestvezels vandaag vindt vooral plaats bij reinigingswerken, renovatiewerkzaamheden en bij de verwijdering van asbesthoudende materialen. Het opstellen van een asbestinventaris vormt dan ook een cruciaal onderdeel van de bescherming van de werknemers.
Hoewel dit een verplichting is, beschikt een belangrijk deel van de ondernemingen nog steeds niet over een asbestinventaris. Naast de opmaak van de asbestinventaris, is het in vele gevallen ook verplicht een sloopopvolgingsplan op te maken.

Een destructieve asbestinventaris (type B) wordt opgemaakt op basis van een grondige site-inspectie waarbij ook aandacht wordt besteed aan verborgen asbesttoepassingen Alle asbesthoudende materialen in alle delen van de gebouwen (met inbegrip van de eventuele gemeenschappelijke delen) worden geïnventariseerd.

De niet-destructieve asbestinventaris dient jaarlijks geactualiseerd te worden.

 • een algemeen overzicht van de asbesthoudende materialen die aanwezig zijn;
 • een algemeen overzicht van de gedeelten van gebouwen, de machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest;
 • per lokaal of bouwdeel of per arbeidsmiddel of beschermingsmiddel:
 • de toepassing waarin asbest is verwerkt;
 • een beoordeling van de toestand van het asbest of van het asbesthoudende materiaal;
 • de werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest.
 • een beheersprogramma met als doel de blootstelling aan asbest van de werknemers zo laag mogelijk te houden
 • een risicobeoordeling wordt opgemaakt bij alle werkzaamheden waarbij het gevaar van blootstelling aan asbest kan bestaan, ten einde de aard, de mate en de duur van de blootstelling van de werknemers aan asbest vast te stellen
 • een algemeen overzicht van de asbesthoudende materialen die aanwezig zijn;
 • een algemeen overzicht van de gedeelten van gebouwen, de machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest;
 • per lokaal of bouwdeel of per arbeidsmiddel of beschermingsmiddel:
  • de toepassing waarin asbest is verwerkt;
  • een beoordeling van de toestand van het asbest of van het asbesthoudende materiaal;
  • de werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest.
 • een risicobeoordeling wordt opgemaakt bij alle werkzaamheden waarbij het gevaar van blootstelling aan asbest kan bestaan, ten einde de aard, de mate en de duur van de blootstelling van de werknemers aan asbest vast te stellen

Sinds 1996 werd de verplichting ingevoerd om een asbestinventaris voor sloop- of renovatiewerken uit te voeren. Dit type van inventaris, ook wel destructieve asbestinventaris of asbestinventaris type B genoemd, beperkt zich niet tot de bereikbare asbesttoepassingen maar probeert door destructief onderzoek zoveel mogelijk alle asbesttoepassingen te inventariseren. Op deze manier kunnen de asbesthoudende materialen vóór aanvang van de werken verwijderd worden zodat deze niet met de overige afvalstromen gemengd worden.

Gezien niet elk afbraakdossier gelijk is, wensen wij steeds uw project persoonlijk te bekijken zodat we u altijd een correcte prijs kunnen aanbieden.

Factoren die de prijs beïnvloeden zijn : het type van gebouwen (woongelegenheden, gebouwen voor agrarische activiteiten, gebouwen voor niet-commerciële activiteiten, gebouwen voor commerciële activiteiten, gebouwen voor industriële activiteiten), het bouwjaar en de aanwezigheid van bouwplannen.

Ontvang een vrijblijvende offerte voor de opmaak van een asbestinventaris