Sloopopvolgingsplan procedure gebouwen – TRACIMAT

Als aanvrager van een omgevingsvergunning voor bepaalde sloop-, ontmantelings- en renovatiewerken bent u wettelijk verplicht een sloopopvolgingsplan op te maken. Naast de wettelijke verplichting kan u kiezen voor een vrijwillige sloopopvolging om uw puin goedkoper af te voeren. Hiervoor kan uitsluitend het sjabloon sloopopvolgingsplan gebouwen uitgebreide of vereenvoudige procedure van Tracimat gebruikt worden.

Een sloopopvolgingsplan is verplicht voor alle niet-residentiële gebouwen wanneer het volume, betrokken in de omgevingsvergunning, groter is dan 1000 m³. Bij in hoofdzaak residentiële gebouwen geldt dit enkel voor een totaal betrokken volume groter dan 5000 m³.

De bouwheer of de aannemer kan kiezen voor een verdere sloopopvolging door een erkende sloopbeheersorganisatie. Sloopopvolging is steeds een vrijwillige keuze, het sloopopvolgingsplan daarentegen is een verplichting. Wanneer u het sloopopvolgingsplan op deze manier laat opmaken, bent u in latere fase nog steeds in de mogelijkheid om de traceerbaarheidsprocedure op te starten.

Op dit ogenblik is Tracimat de enige erkende sloopbeheersorganisatie in het Vlaamse gewest.
In augustus 2014 heeft de Vlaamse Confederatie Bouw de sloopbeheerorganisatie Tracimat vzw opgericht samen met de Confederatie van aannemers van sloop- en ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van producenten van recycling granulaten (FPRG) en de Organisatie van raadgevende ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI). Tracimat zal als externe en neutrale organisatie een “sloopattest” afleveren voor bouw- en sloopafval dat selectief is ingezameld en het traceringssysteem correct heeft doorlopen, waardoor de verwerker garanties krijgt over de kwaliteit van het aangevoerde bouw- en sloopafval en dit mag aanvaarden als “laagmilierisicoprofiel (LMRP)” puin. Zoniet dient het aangevoerde bouw- en sloopafval aanvaard worden als “hoogmilieurisicoprofiel (HMRP)” puin wat een veelvoud van de verwerkingskost met zich meebrengt.

Het sloopopvolgingsplan is een sloopinventaris waarbij aanbevelingen voor de selectieve sloop werden toegevoegd. Deze moet worden opgemaakt conform de procedure voor opmaak van een sloopopvolgingsplan en controleverslag door een partij die onafhankelijk is van de aannemer. De deskundige wordt geattesteerd als Tracimat-deskundige. Thibaut Consultancy bv heeft dit attest reeds in het bezit.
De sloopinventaris afvalstoffen omvat de identificatie van de opdrachtgever, een beschrijving van de werf aan de hand van de kadastrale gegevens en een oplijsting van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens de sloop- of de ontmantelingwerken.
Deze gegevens worden ingevuld in het sjabloon sloopopvolgingsplan gebouwen uitgebreide of vereenvoudige procedure van Tracimat. We maken een gedetailleerde inventarisatietabel op basis van een grondige site-inspectie waarbij zowel aandacht wordt besteed aan zowel de gevaarlijke als de niet gevaarlijke afvalstoffen. In het kader van de identificatie van de gevaarlijke afvalstoffen wordt een asbestinventaris opgemaakt waarin een gedetailleerde en overzichtelijke beschrijving van de verschillende asbesttoepassingen is opgenomen.
Daarnaast worden o.a. teerhoudende toepassingen opgespoord met behulp van een PAK-marker en worden verven op lood gecontroleerd met een in-situ lood-testkit.

Indien je de sloopopvolging wenst te volgen, dan dienen aan volgende zaken vodaan worden :

  • Het sloopopvolgingsplan wordt door een Tracimat-deskundige opgemaakt volgens het sjabloon van Tracimat.
  • Het sloopopvolgingsplan dient op het digitaal portaal van Tracimat opgeladen te worden ter conformverklaring
  • De verdere procedure kan aangevat worden voor het bekomen van een verwerkingstoelating. Meer info op www.tracimat.be

Gezien niet elk afbraakdossier gelijk is, wensen wij steeds uw project persoonlijk te bekijken zodat we u altijd een correcte prijs kunnen aanbieden.

Factoren die de prijs beïnvloeden zijn : het type van gebouwen (woongelegenheden, gebouwen voor agrarische activiteiten, gebouwen voor niet-commerciële activiteiten, gebouwen voor commerciële activiteiten, gebouwen voor industriële activiteiten), het bouwjaar en de aanwezigheid van bouwplannen.

Ontvang een vrijblijvende offerte voor een sloopopvolgingsplan